info@hutermann.cz
+420 244 912 222

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Hütermann Eastern Europe Division a.s.
se sídlem Úhlová 796, 14800 Praha 4
IČ: 25795066
DIČ: CZ25795066 (plátce DPH)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS v Praze oddíl C vložka 48080
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hutermann.com


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Hütermann Eastern Europe Division a.s., se sídlem Úhlová 796, 14800 Praha 4, identifikační číslo:25795066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS v Praze oddíl B, vložka 6099 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hutermann.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, viz. Hlava II, Díl 4 a Díl 5 zákona č. 89/2012Sb (Občanský zákoník)
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.


1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.hutermann.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.


1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


1.6. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Na obchodní podmínky je kupující dostatečně upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má tak možnost se s nimi seznámit.


2. Uživatelský účet


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. Uzavření kupní smlouvy


3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v cenách bez DPH i cenách s DPH, včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).


3.4. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.


3.5. Po odeslání objednávky je systémem automaticky zasláno potvrzení o zaevidování objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení je automatickou informací pro Kupujícího, že Prodávající obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za uzavření kupní smlouvy. Po zpracování objednávky Prodávajícím obdrží Kupující další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka Prodávajícím potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Prodávající potvrdí objednávku Kupujícímu po té, co zaslal Kupujícímu informativní e-mailovou zprávu o registraci/evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.


3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


3.7. Učiní-li zákazník v jednom dni více objednávek, považují se tyto objednávky za jednu společnou souhrnnou objednávku.


3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinnen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).


3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


4. Cena zboží a Platební podmínky


4.1. Ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny bez DPH i s DPH a to pro množství jednoho kusu a případně i pro vyšší množství se započtením množstevních slev.
Uvedené ceny platí pro platbu v hotovosti, dobírkou nebo bankovním převodem před dodáním zboží.
Slevové kody na nákup zboží lze uplatnit pouze jedenkrát. Platnost slevového kuponu muže být kdykoli bez uvedení duvodu ukončena.


4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Úhlová 796,148 00 Praha 4;
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně před odesláním zboží, převodem na účet prodávajícího č. 159093413/0300, vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);


4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle doby splatnosti, uvedené na Výzvě k platbě resp. Daňovém dokladu.


4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.


4.7. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu nejpozději po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím či v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo písemně .


4.8. Jakoukoliv slevovou nebo jinou akci muze prodavajici (my), kdykoliv predcasne ukoncit, pokud vyse prodeju dosahne limitu, kterou dodavatel pro akci urcil.


4.9. Ceny zboží mohou být řízeny automaticky.

4.10. Ceny se mohou měnit v závislosti na tom, odkud zákazník na e-shop přišel.

5. Přeprava a dodání zboží


5.1. Dodávka předmětu plnění bude dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizována v co nejkratším termínu, případně dle dohody Prodávajícího s Kupujícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu-daňový doklad a návod na používání výrobku v českém jazyce.


5.2. Dopravu zboží zajišťuje Prodávající na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny v procesu objednávky.


5.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.


5.4. Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozena.


5.5. Společnost Hütermann Eastern Europe Division a.s. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem nebo prostřednictvím faktury se splatností.


5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány


6. Odstoupení od kupní smlouvy


6.1. Storno objednávky kupujícím – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo emailem na kontaktní tel. a email Prodávajícího.


6.2. Kupující-spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy, uzavřené distančním způsobem (na dálku), do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).


6.3. Kupující zašle nebo předá prodávacímu odstoupení od smlouvy ve 14ti denní lhůtě na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, uvedenou ve webovém rozhraní. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.


6.4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal nebo dle dohody s kupujícím, pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí prodávající společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží, prodávající není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.


6.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.


6.6. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.


6.7. Je-li společně se zboží poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6.8. Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.


7. Oodpovědnost za vady, záruka


7.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží (záruka), tato doba může však být prodávajícím stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající určí podmínky a rozsah prodloužené záruky a toto uvede na faktuře ke zboží.


7.2. V souladu s § 2104 OZ kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.


7.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (potvrzení na faktuře).
U výrobků, jejichž životnost je kratší než záruční lhůta (baterie, žárovky apod.) se záruka vztahuje na výrobní vady, ne však na životnost výrobku. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Baterie, akumulátory - Záruka se nevztahuje na pokles kapacity (zkracováním času práce přístroje s baterií), která je způsobena běžným užíváním a záleží od intenzity používání - množství cyklu vybíjení a nabíjení baterie.


7.4. Záruční doba uvedená v bodě 7.1 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli může být v kupní smlouvě poskytnuta kratší doba pro uplatnění práv z vady.


7.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).


7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


7.7. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7.6. a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
Kupující může podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
• bezplatné odstranění vady opravou
• přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na
• odstranění vady nebo
• přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.


7.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.


7.9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující neprodleně po zjištění vady, aby bylo zabráněno dalším škodám na věci a to u prodávajícího na adrese Hütermann, Úhlová 796, 14800 Praha 4 buď osobně nebo zasláním reklamovaného zboží na uvedenou adresu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


7.10. Při uplatnění reklamace je doporučeno dodat spolu s reklamovaným zbožím i kopie nabývacích dokladů vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku zaslat ve formě pojištěné zásilky nikoliv dobírkou (zboží zaslané dobírkou nebude převzato).
Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení ZDE


7.11. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, nejdéle však do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Způsob řešení uplatněné reklamace bude vycházet ze zákonného požadavku zvoleného kupujícím podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou či odstoupením od kupní smlouvy. Pokud není kupujícím zvolen požadavek na způsob vyřízení, případně nebude-li mít požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě bude kupující o způsobu řešení informován.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). V případě vyřízení oprávněné reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace.


7.12. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. V případě vyřízení oprávněné reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace.


8. Další práva a povinnosti smluvních stran


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.


8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.


8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


8.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČO:00020869, web: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz


9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení


9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


9.2. Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná.
Z tohoto důvodu nejsou poskytována třetím osobám s výjimkou platebního styku nebo distribuce zboží a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží či peněžních prostředků kupujícímu.


9.3. Používáním tohoto internetového obchodu Kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o Kupujícím a jeho nákupech za výše stanovených podmínek. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Pokud si nadále Kupující nebude přát tyto informace zasílat, má možnost kdykoli jejich zasílání ukončit odesláním emailu s předmětem "Nechceme nabídky" na emailovou adresu Prodávajícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.


9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


9.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.2) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


9.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,


9.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.


9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10. Doručování


10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.


10.2. Zpráva je doručena:


10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,


10.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,


10.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,


10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


11. Velkoobchodní prodej, podmínky pro získání lepších cen


Kupujícímu mohou být při splnění objemových nebo obratových podmínek poskytnuty výhodnější ceny dle cenových pásem(CP) v eshopu.


Jak získat lepší ceny?


Ceny z cenového pásma B můžete získat jedním z následujících způsobů:
- nakoupit uvedený počet kusů od daného zboží
- provozovat internetový obchod (eshop) s odpovídajícím sortimentem, pak i jeden kus nakoupíte
za ceny z cenového pásma B


Ceny z cenového pásma C můžete získat jedním z následujících způsobů:
- nakoupit uvedený počet kusů od daného zboží
- jednorázovým nákupem v ceně 20 000 Kč nebo více bez DPH (platí pro jeden nákup jednoho
zákazníka v jednom dni fakturovaný na jedné faktuře, není nutné koupit pouze jeden druh zboží,
nákup se může skládat z více druhů zboží)
- měsíčním odběrem ve výši 20 000 Kč nebo více bez DPH (za "měsíc" považujeme pro účel této
kalkulace 31 po sobě jdoucích kalendářních dní, nemusí tedy jít například o nákupy
od 1. do 31. prosince, ale třeba od 8. prosince do 8. ledna následujícího roku)
- ročním odběrem 60 000 Kč nebo více bez DPH (za "rok" považujeme 365 po sobě jdoucích
kalendářních dní)
V případě poskytnutí dohodnutých cen z pásma C toto uveďte v poznámce objednávky.

Upozornění: při poskytnutí velkoobchodních cen nelze na nákup uplatnit slevové kódy!


Pro větší zakázky poskytujeme individuální slevy.


12. Záverečná ustanovení


12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.


12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


12.4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


12.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění OP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle společnosti Hütermann nebo elektronicky.
Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 ZDE.


Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


V Praze dne 1.1.2021


Česká pošta DPD GLS Uloženka ČSOB platebni karty
zavřít 

Katalog kategorie

zapomenuté přihlašovací údaje?

Registrovat přes email